معرفی

مشخصات فردی

مهدی ارجمند

نام - نام خانوادگی : مهدی   ارجمند

پست الکترونیکی : m_arjmand@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشکده نفت

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی شیمی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی شیمی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

  • مدیرگروه مهندسی شیمی دانشکده فنی- دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران جنوب  از 76/10/20 تا  81/7/29
  • ممدیرپژوهشی دانشکده فنی- دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران جنوب از81/7/1   تا 81/12/27
  • رئیس بخش مکانیک و مهندسی شیمی- دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران جنوب  از 81/7/29  تا  82/7/29
  • مدیرگروه مهندسی شیمی دانشکده تحصیلات تکمیلی- دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران جنوب از82/5/22  تا 88/4/27
  • مدیرگروه مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد (گرایشهای  طراحی فرآیند- محیط زیست – ترمو سینتیک و کاتالیست) و مهندسی پلیمر (گرایشهای تکنولوژی پلیمر – رنگ) - دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران جنوب از90/4/5  تا 91/4/5
  • مدیرگروه مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد (گرایشهای  طراحی فرآیند- محیط زیست – ترمو سینتیک و کاتالیست) و دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران جنوب از 5/4/91  تا 91/5/5
  • مدیرگروه مهندسی شیمی مقطع کارشناسی (گرایشهای  طراحی فرآیندهای نفت  و مهندسی شیمی ) و   کار شناسی ارشد (گرایشهای  طراحی فرآیند- محیط زیست – ترمو سینتیک و کاتالیست-)  دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران جنوب از91/5/5  تا 93/5/5
  • مدیرگروه مهندسی شیمی مقطع کارشناسی (گرایشهای  طراحی فرآیندهای نفت  و مهندسی شیمی ) و   کار شناسی ارشد (گرایشهای  طراحی فرآیند- محیط زیست – ترمو سینتیک و کاتالیست-بیوتکنولوژی- صنایع غذایی و پدیده های انتقال)  و دکتری مهندسی شیمی و دکتری مهندسی شیمی گرایش محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران جنوب از91/5/5  تا 93/5/5

 

 عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

عضو انجمن مهندسی شیمی ایران

عضو EFBتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

عضو تیم تحقیقاتی سوختهای زیستی

عضو تیم تحقیقاتی کنسرسیوم ازدیاد برداشتنحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مهندسی شیمی

محل خدمت : دانشكده مهندسي شيمي و پليمر

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 22

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر گروه مهندسی شیمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1373

مهدی ارجمند
مهدی ارجمند

محل خدمت :
    دانشكده مهندسي شيمي و پليمر
مرتبه علمی :
    دانشیار
^